Hitachi Capital Mobility Slovakia

Poškodenie vozidla

Poškodenie vozidla

V prípade škody na vozidle je nevyhnutné vždy postupovať nasledujúcim spôsobom:

  1. Udalosť nahláste polícii.
  2. V prípade, že škodu spôsobila osoba iná ako užívateľ a totožnosť tejto osoby je známa, pričom však nie je možné nehodu ohlásiť polícii, je užívateľ povinný vyplniť formulár záznamu o dopravnej nehode, kde musia byť uvedené aspoň tieto údaje o druhej strane: meno, číslo poistnej zmluvy, názov poisťovne a číslo občianskeho alebo vodičského preukazu.

 

V prípade, že vozidlo je po nehode MOBILNÉ:

  1. Vodič do troch dní od nehody telefonicky ohlási škodu na vozidle spoločnosti Hitachi Capital Mobility na čísle + 421 904 603 456
  2. Po technickom posúdení vodič dopraví vozidlo do servisu, ktorý určí spoločnosť Hitachi Capital Mobility, a to v deň, dohodnutý ako deň opravy.
  3. Po vykonaní opravy servis informuje užívateľa o mieste a dátume vyzdvihnutia opraveného vozidla. 

 

V prípade, že vozidlo po nehode NIE JE MOBILNÉ:

  1. Vodič zavolá ASISTENČNÚ SLUŽBU HITACHI CAPITAL MOBILITY ASSISTANCE na čísle +421 904 603 456(24/7)
  2. ASISTENČNÁ SLUŽBA HITACHI CAPITAL MOBILITY zabezpečí odťah a náhradné vozidlo (ak je súčasťou podmienok zmluvy).
  3. Vodič do troch dní od nehody telefonicky ohlási škodu na vozidle spoločnosti Hitachi Capital Mobility na čísle + 421 904 603 456
  4. Po vykonaní opravy servis informuje užívateľa o mieste a dni vyzdvihnutia opraveného vozidla. 

 

Odcudzenie vozidla:

  1. Incident ihneď nahláste polícii a bezodkladne informujte spoločnosť Hitachi Capital Mobility na čísle +421 904 603 456

 

 

Sprava o nehode