Hitachi Capital Mobility Slovakia

Tabuľka Administratívnych poplatkov

Tabuľka Administratívnych poplatkov pre vozidlá do 3,5t

Štandardné činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy:

Registrácia vozidla Bez nároku na úhradu
Zmeny informácií o klientovi (zmeny vo vlastníctve, fúzia, rozdelenie spoločnosti, zmena spoločníka/akcionára)
Súhlas s použitím vozidla v zahraničí
Súhlas s použitím vozidla treťou stranou
Súhlas s inštaláciou doplnkového vybavenia (ťažná tyč, branding, monitoring, GPS atď.)
Spracovanie súhrnnej správy o zmluvách, vozidlách na žiadosť klienta
Vydanie duplikátu potvrdenia o uzavretí poistnej zmluvy
Zaslanie upomienky v prípade omeškania s platbou – len prvá upomienka
Udelenie súhlasu so zmenou platobných podmienok a lehôt

Spracovanie ponuky na žiadosť klienta a príprava dokumentov / príloh v súvislosti s nasledujúcim:

Zmena klienta – zmluva o postúpení (poplatok hradí nový klient) 75 EUR za každú spracovanú ponuku – bez ohľadu na počet vozidiel, ktoré sú predmetom ponuky
Predčasné ukončenie zmluvy
Spracovanie návrhu na vyrovnanie/dohody o splatení finančného záväzku

Administratívne činnosti:

Výmena sady registračných značiek v súvislosti s novou registráciou vozidla: Úhrada úradných poplatkov
+ 25 EUR
Náhrada stratenej / zničenej registračnej značky
Výroba osvedčenia o registrácii vozidla, časť II alebo dočasného osvedčenia o registrácii vozidla
Vrátenie registračných dokladov k vozidlu zabavených políciou Úhrada úradných poplatkov
+ 50 EUR
Zabezpečenie ďalších zápisov do registračných dokumentov a dokladov k vozidlu

 Ďalšie činnosti:

Spracovanie individuálnych správ / prehľadov o vozidlách na žiadosť klienta na základe objednávky 40 EUR za jednu správu
Poskytnutie informácií v písomnej podobe na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo správnych či iných orgánov v súvislosti s vozidlom, pokiaľ jeho použitím došlo k akémukoľvek porušeniu právnych predpisov 15 EUR
Pokuta alebo penále zaplatené zo strany HCSK za klienta Čiastka pokuty alebo penále
+ 25 EUR
Zaslanie upomienky v prípade omeškania s platbou 15 EUR
Zaslanie ďalšej upomienky v prípade omeškania s platbou 25 EUR
Vydanie vyjadrenia k platobnej disciplíne na žiadosť klienta 15 EUR
Vyzdvihnutie vozidla (náklady na vyzdvihnutie vozidla, vyzdvihnutie vozidla, preprava, zásah v teréne) Úhrada nákladov na vyzdvihnutie vozidla + 375 EUR
Vrátenie vozidla bez druhej sady kľúčov Úhrada nákladov na nové kľúče
+ 25 EUR
Vrátenie vozidla bez servisnej knižky (bez servisnej knižky nemožno brať do úvahy servisné zápisy) 40 EUR
Odstránenie fólie 125 EUR

Poistenie:

Súhlas s individuálnym poistením mimo rámec štandardného balíčka 50 EUR
Vydanie súhlasu s opravou vozidla v servise, ktorý nepatrí do siete HCSK 60 EUR

Palivová karta:

Vydanie duplikátu palivovej karty 15 EUR
Zmena limitu na palivovej karte
Pripomenutie PIN Bez nároku na úhradu
Blokácia karty na žiadosť klienta
Podrobný prehľad čerpania paliva
Pozastavenie platnosti palivovej karty v prípade nedodržania termínu platby 15 EUR
Odblokovanie karty v prípade blokácie z dôvodu trestného konania Bez nároku na úhradu