Hitachi Capital Mobility Slovakia

Základné zásady riadenia

Poslanie

Naše aktivity sú vykonávané s ohľadom na globálne prírodné prostredie, snažiace sa o dosiahnutie Spoločnosti, ktorá vytvára spoločenské hodnoty, poskytuje nové hodnoty pre sociálny rozvoj a lepší život pre všetkých.

Principles (Zásady)

Spoločnosť Hitachi Capital podporuje uplatňovanie nasledujúcich Princípov a chce „prispievať k vytváraniu bohatšej spoločnosti vytváraním hodnôt požadovaných spoločnosťou aj zákazníkmi.“

 1. Trvalo udržateľný rast
  Ak na prvom mieste bude dôvera, budeme schopní dosiahnuť trvalo udržateľný rast podporovaný kvalitným riadením.
 2. Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti
  Prostredníctvom vzájomného rešpektu sa zlepšíme ako disciplinovaní jednotlivci a zároveň sa budeme snažiť posilňovať aktíva spoločnosti.
 3. Implementácia podnikových zásad etiky
  Z vlastnej iniciatívy budeme konať v súlade so zákonmi a zásadami etiky a prispejeme k rozvoju plnohodnotnej spoločnosti.
 4. Orientácia do budúcnosti
  Výzvou k vytvoreniu novej hodnoty nie je pripútanie sa k metódam používaným v minulosti, ale prispôsobovanie sa budúcim zmenám.
 5. Orientácia na zákazníka
  Snaha stať sa spoločnosťou, ktorú klienti potrebujú, ktorá je vždy zameraná na uspokojenie ich potrieb a konanie z pohľadu klienta.
 6. Tu a teraz: „skutočné miesto, skutočná situácia, konkrétny prípad“
  Komunikácia so zákazníkmi prebieha na skutočnom mieste. Zákazníci sú našou prioritou, a preto podnikáme s pochopením skutočnej situácie so zameraním na konkrétny prípad.
 7. „Základy“ a „Etika“
  Osvojte si základy. Na správne vykonávanie každodenných úloh a zabezpečenie správneho správania v každej situácii sa musíte vrátiť k základom.
 8. Predovšetkým kvalita
  Kvalita je vždy na prvom mieste, pokračujeme v úsilí o zvyšovanie kvality a chceme sa stať spoločnosťou, ktorú si zákazníci vážia a ktorej dôverujú.
 9. Diverzita
  Pochopenie rozmanitosti nápadov a spôsobov práce, a vytvárania nových hodnôt je snahou o vytvorenie dynamickej podnikovej kultúry.
 10. Individuálna zodpovednosť
  Nezávislé plnenie vlastných úloh a zodpovedností, nespoliehanie sa na ostatných a zlepšovanie vlastných schopností a zručností.
 11. „Harmónia”
  Ochota rešpektovať názory ostatných a viesť rozhovory vyčerpávajúcim a čestným spôsobom, ale aj spravodlivým a nestranným spôsobom a po vyvodení záverov ochota spolupracovať pri dosahovaní spoločného cieľa.
 12. „Úprimnosť”
  Otvorený a čestný prístup bez vytvárania umelých bariér medzi sebou a ostatnými. „Čestnosť“ je stav mysle, ktorý vzbudzuje dôveru, ktorú nám spoločnosť poskytla.
 13. „Priekopnícky prístup”
  Otvorený a čestný prístup bez vytvárania umelých bariér medzi sebou a ostatnými. „Čestnosť“ je stav mysle, ktorý vzbudzuje dôveru, ktorú nám spoločnosť poskytla.